ОЦІНЮВАННЯ ГІДРОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ДОПОМОГОЮ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ В УМОВАХ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • В. Г. Якимчук ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • К. Ю. Суханов ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Анотація

В умовах повної інформації в методі оцінювання стану окремих ланок водної екосистеми на основі космічних знімків (зокрема визначення концентрації загальної зваженої й розчиненої органічної речовини) застосовується алгоритм розрахунків їх концентрації на основі даних космічних сканерів. Це досягається створенням за космічними даними багатомірної лінійної регресійної моделі залежності характеристик температури, солоності, сумарної зваженої речовини і розчиненої органічної речовини від впливаючих факторних змінних — спектральної яскравості 7-ми каналів супутника Landsat-5. В умовах, коли поверхня води місцями закрита хмарами або знімок частини досліджуваної акваторії з відповідною датою відсутній, для оцінювання характеристик водного середовища за допомогою космічних знімків морської поверхні пропонується використовувати оптимальну інтерполяцію (екстраполяцію) значень спектральної яскравості знімків на ділянках акваторії. Описано метод оптимальної інтерполяції Колмогорова спектральної яскравості космічних знімків в умовах неповної інформації в задачі удосконалення та апробації методів дистанційного визначення гідрофізичних характеристик морського середовища. Виконано апробацію методу оптимальної інтерполяції Колмогорова поля значень спектральної яскравості морської поверхні для задачі оцінювання гідрофізичних характеристик водного середовища на прикладі каналів супутника Sentinel-2, яка показала для просторового розрізнення 10 і 20 м незначні похибки і досить високу кореляцію зі значеннями яскравості, а для каналів з просторовим розрізненням 60 м менші значення коефіцієнта кореляції, що пов’язано зі значно більшими відстанями між пікселями. Ці результати є цілком прийнятними для практичного використання інтерполяції (екстраполяції) значень спектральної яскравості космічних знімків морської поверхні в умовах неповної інформації, що створює передумови до створення багатомірної лінійної регресійної моделі для обчислення гідрофізичних характеристик водного середовища за даними каналів супутника Sentinel-2 в умовах неповної інформації.

Посилання

Kolmogoroff A.(1941) Interpolation and extrapolation of stationary random sequences Bull. Acad. Sci. URSS Sér. Math. [Izvestia Akad. Nauk. SSSR] 5, (1941). 3–14. (in Russian)

Dargeiko L. F., Fedorovsky A. D., Lukin A. E., Porushkevich А. Yu. (2011) Evaluation of oil-gas-bearing capacity of territory sites by the Kolmogorov spatial interpolation method. Dopovidi Nаtsionаlnoi аkаdеmii nаuk Ukrаiny, 10, 100–103. (in Russian).

Pukhtiar L. D., Stаnychnyi S. V., Tymchеnko I. Ye. (2009) The optimal interpolation of remote sensing data of seasurface Morskoi hydrofyzychеskyi zhurnаl, 4, 34–50. (in Russian).

Fеdorovskyi A. D., Porushkеvych A. Yu., Chеpyzhеnko A. A., Yakymchuk V. H. (2013)

The regioanals alhorythms with space survey of sea researching on Kerch Strait example Ekolohichnа bеzpеkа tа pryrodokorystuvаnnia: Zb. nаuk. pr. 12, 33–42. (in Russian).

Номер
Розділ
Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі