Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Я підтверджую, що я достатньою мірою брав/брала участь у розробці концепції/дизайну цієї роботи, аналізові даних, а також написанні рукопису для прийняття відповідальності за це. Я ознайомлений/ознайомлена з остаточним варіантом рукопису і затвердив/затвердила його для публікації. Жодного рукопису з аналогічним змістом не було опубліковано під моїм авторством і не розглядається для публікації в інших виданнях. Я також ознайомлений/ознайомлена з вищенаведеними умовами опублікування рукопису та приймаю їх.

Керівництво для авторів

Дані Правила складено на основі “Порядку формування Переліку наукових фахових видань України”, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32, та Керівництва з публікації Американської психологічної асоціації (Publication Manual of the American Psychological Association).

Представлення рукописів. Рукописи надсилають до редакції шляхом реєстрації та подання на сайті журналу або в електронному вигляді за адресою: o.kudriashov@ujrs.org.ua .

З усіма питаннями щодо подання статей звертатись до відповідальної особи Олександра Івановича Кудряшова (кімн. 327, вул. Олеся Гончара, 55-б, м. Київ, 01054, ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України», тел. (044) 482-03-72).

До рукопису додають:

 • акт експертизи установи, де виконана робота, про можливість публікації у відкритих джерелах;
 • відомості про авторів (ім’я, по-батькові, прізвище, науковий ступінь та вчене звання, посада, повна офіційна назва установи, де працює, її адреса, країна, телефон та електронна адреса відповідального автора; ім’я, по-батькові, прізвище, науковий ступінь та вчене звання, посада, повна офіційна назва установи, де працює, адреса, кожного автора – українською, російською та англійською мовами; вказати ORCID кожного автора);
 • “Авторську згоду” за підписом відповідального автора (скан у форматі JPEG або PDF) (Додаток 1).

Загальні вимоги. Рукопис може бути написаний українською, російською або англійською мовами і повинен мати резюме (abstract), а також ключові слова (keywords). Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи: вступ, матеріали і методи досліджень, результати та їх аналіз, висновки. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів з довільними назвами, але вступ і висновки є обов’язковими. У кінці рукопису розміщують список використаних джерел, а після нього — назву статті, ініціали та прізвища авторів, резюме та ключові слова двома мовами, (російською та англійською, українською та англійською, українською та російською, відповідно до мови статті).

Оформлення рукопису. Формат документу — Word 2003–2007 (*.doc). Текст форматують без переносів, абзацних відступів та інтервалів до та після рядка. Формат графічних додатків — TIFF, розрізнення (фактичне!) 300 dpi у форматі документа. Розмір сторінки — A4.

Структура рукопису:

 • УДК
 • Назва статті
 • Ініціали та прізвище автора (авторів)
 • Повна офіційна назва установи (установ), де виконано роботу, місто, країна (якщо автори працюють у різних установах, перед назвою установи та після прізвища автора ставлять однакову цифру (верхній індекс)
 • Електронна адреса та/або тел./факс відповідального автора. Перед нею та після прізвища відповідального автора ставлять астериск (зірочку)
 • Резюме мовою статті
 • Ключові слова мовою статті
 • © (знак авторського права), ініціали та прізвища авторів. Рік
 • Текст статті
 • Подяки, інформація про грант або наукову програму, за кошти яких виконані дослідження.
 • Список літератури. 2 блоки: “Література” (звичайний список) та “Reftrences” (список для міжнародних баз даних) (Додаток 2)
 • Назва статті, ініціали та прізвища авторів, резюме, а також ключові слова двома мовами окрім мови статті (мається на увазі, що йдеться про три мови: українську, російську та англійську).
 • Число, місяць, рік, коли стаття надійшла до редколегії.

Резюме. Об’єм — не менше 1800 символів. Трьома мовами: українською, російською, англійською. Текст повинен висвітлювати отримані результати, а не перелік питань, що розглянуто у статті. Перекладаючи резюме англійською мовою, будь ласка, не користуйтесь автоматичним перекладом on-line.

Текст. Якщо Ви пишете українською мовою зверніть увагу на відмінювання прізвищ, які закінчуються на приголосний або о. Адже жіночі прізвища не відмінюються, а чоловічі обов’язково відмінюються.

Посилання на літературне джерело в тексті подають у круглих дужках. У дужках подають прізвище автора / першого автора «та ін.» (українською) «et al.» (англійською), кома і рік. Обов’язково, кожне джерело, процитоване в роботі, має з’явитися у списку використаних джерел. Так само кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим у тексті роботи.

Усі цитати потрібно подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) й обов’язково супроводжувати їх посиланням на джерело та конкретну сторінку.

На всі таблиці і рисунки треба робити посилання в тексті статті.

Формули набирайте у редакторі Microsoft Equation і не вставляйте їх у текст як зображення або таблиці. Будь ласка, не користуйтесь програмою Math Type.

Таблиці. Треба всіляко прагнути аби таблиці мали книжну орієнтацію. Формат таблиць — MS Word. Будь ласка, не вмонтовуйте таблиці у текст як зображення.

Ілюстрації (знімки, діаграми, схеми) вмонтовують у документ Word (але не у вигляді таблиць) і представляють окремими файлами у форматі TIFF. Розрізнення — 300 dpi, розмір — у масштабі публікації. Рисунки повинні мати умовні позначення, наприклад, у вигляді прямокутників з цифрою поруч. Підписи на рисунках мають бути мовою статті.

Назву рисунка та пояснювальні надписи треба винести у текст.

Література. Список літератури складають двома окремими боками: “Література”, де наводять джерела українською, російською та іншими мовами відповідно до ДСТУ 8302:2015 та “References”, якій складають згідно вимог міжнародних аналітичних баз даних, використовуючи стандарт АРА (American Psychological Association) (Додаток 2).

Список літератури (блок “Література”) складають за українською абеткою, наводячи спочатку джерела на основі кирилиці, потім — латиниці, але вже згідно латинської абетки без нумерації. Блок “References” складають за латинською абеткою без нумерації, незважаючи на черговість джерел у блоці “Література”. Англомовні видання подають у блоках “Література” та “References” однаково без змін (Додаток 2).

 

Додаток

Стандарт оформлення посилань у блоці “References“ (APA стиль) https://apastyle.apa.org/manual

скорочена версія методичних рекомендацій «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах» http://library.kpi.ua/node/815

Назви публікацій періодичного видання (статей) або назву книги надають у перекладі англійською. Назви україно- та російськомовних періодичних видань наводять транслітеровано. Після бібліографічного опису потрібно зазначити мову оригіналу (in Ukrainian, in Russian).

Звертайте увагу на авторську транслітерацію прізвищ! Оскільки посилання на невірне прізвище не буде враховуватись. Для уникнення неточностей у транслітерації прізвищ і перекладів назв статей рекомендуємо користуватись анотаціями англійською мовою для статей, на які Ви робите посилання.

Необхідно наводити прізвища усіх авторів, скільки б їх не було.

У кінці бібліографічного опису обов’язково указують ідентифікатор цифрового об’єкту (doi) за наявності цього ідентифікатора у джерелі, на яке посилається автор.

Друкуйте без лапок назви конференцій, семінарів тощо.

Перевіряйте достовірність інформації стосовно патентів України у спеціалізованій базі даних “Винаходи (корисні моделі) в Україні”, розміщеній на офіційному сайті Укрпатент.

Приклади:

Книги:

Trigub, R. M. & Belinsky, E. S. (2004). Fourier analysis and approximation of functions. Dordrecht: Kluwer.

Danylenko, V. A., Danevych, T. V., Makarenko, O. S., Skurativskyi, S. I., & Vladimirov, V. A. (2011). Self-organization in nonlocal non-equilibrium media. Kyiv: S.I. Subbotin Inst. of Geophysics of the NAS of Ukraine. (in Ukrainian).

За редакцією:

Bondarenko, G. L., Yakovenko, K. I. (Eds.) (2002). Methods of research affairs in Vegetables and Melons. Kharkiv: Osnova. (in Ukrainian).

Багатотомне видання, окремий том:

Defant, A. (1961). Physical oceanography. (Vol. 1). New York: Pergamon Press.

Sobotovich, E. V., Dolin, V. V., Bondarenko, G. M., & Belevtsev, R. Ya. (Eds.) (2012). Selected scientific works of academician V. I. Vernadsky. (vol. 7) Works on Geochemistry and Radiogeology. Kyiv: NAS of Ukraine, Committee for Scientific Heritage of Academician V. I. Vernadsky. (in Russian).

Розділ книги (складова книги):

Alef, K., & Nannipieri, P. (1995). Soil respiration. In Methods in applied soil microbiology and biochemistr, 214–218, New York: Acad. Press.

McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S. (2008). Explaining the complexities and value of nursing practice and knowledge. In I. Morley & M. Crouch (Eds.), Knowledge as value: Illumination through critical prisms, 209–224. Amsterdam, Netherlands: Rodopi.

Публікація в періодичному виданні:

Статті у наукових журналах, які виходять українською або російською мовами (назва журналу — транслітеровано):

Dolinskiy, A. A., Avdeeva, L. Yu., Sharkova, N. O., & Chuninkin, O. Yu. (2016). Research of features of the impact of the discrete pulse energy input method on the formation of lipid nanostructures. Dopov. Nac. akad. nauk. Ukr., No. 4, 49–54. doi:https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.04.003. (in Ukrainian).

Vertakova, Yu. V. (2015). Taxonomic assessment of innovation economy branch development: a synthesis of methodological approaches. Izvestiya Yugo-zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment, 2, 51–59. (in Russian).

Plotnikov, V., & Chaplina, A. (2010).Process-oriented system of managing competitiveness of Russian consumer market players. Problemy sovremennoi ekonomiki, 2, 140–146. (in Russian).

Статті у наукових журналах, які виходять англійською мовою:

Boughton, M., & Halliday, L. (2008). A challenge to the menopause stereotype: Young Australian women’s reflections of “being diagnosed” as menopausal. Health & Social Care in the Community, 16 (6), 565–572. doi: 10.1111/j.1365-2524.2008.00777.x

Електронне видання:

Веб-сторінка з автором (авторами):

Ghodbane, S., Lahbib, A., Sakly, M., & Abdelmelek, H. (2013). Bioeffects of Static Magnetic Fields: Oxidative Stress, Genotoxic Effects, and Cancer Studies. BioMed Res. Int., 602987. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles//PMC3763575/.

Веб-сторінка без авторів:

ANCI national competency standards for the registered nurse and the enrolled nurse. (2000). Retrieved from http://www.anci.org.au/competencystandards.htm.

Тези доповідей, матеріали конференцій:

Skalskiy, V. R. (2010, November). The formation of acoustic emission method in the institutionsof the Western Science Center. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Theory and practice of sustainable design, construction and operation of engineering constructions, 9–10, Lviv. (in Ukrainian).

Патент, ДСТУ:

Pat. 37345 UA, IPC C08G18/08, C08K3/34, C08K5/03, C08K5/06, Urethane foam material, Saveliev, Yu. V., Markovska, L. A., Savelieva, O. O., Parkhomenko, N. Y., Publ. 25.11.2008 (in Ukrainian).

DSTU 3017-2015. Editions. Basic types. Terms and definitions, Kyiv, 2016 (in Ukrainian).

GOST 29088-91. Polymeric materials, cellular flexible. Determination of tensile strength and elongation at break, Moscow: Izd-vo standartov, 1991 (in Russian).

Дисертація (автореферат дисертації):

Mazur, L. M. (2007) Synthesis and research of new polyurethanes, creation of compositions on their basis as transmitters of medicinal substances (Unpublished candidate thesis). Institute of Macromolecular Chemistry, Kyiv, Ukraine (in Ukrainian).

Naumko, I. M. (2006). Fluid mode of mineral genesis of rock-ore complexes of Ukraine (with inclusions of typical parageneses in minerals). (Extended abstract of Doctor thesis). Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, Lviv, Ukraine (in Ukrainian).

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації:

http://translit.kh.ua/?passport

Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації:

http://english-letter.ru/Sistema_transliterazii.html