Boris Evgenievich Paton and the development of aerospace geosciences in Ukraine

  • Vadim Lyalko Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Oles Honchar st, 55-B, 01054, Kyiv, Ukraine
Keywords: remote sensing, GEOSS-GMES-Ukraine, GEO-UA

Abstract

A brief historical essay of remote sensing studies by the National Academy of Sciences of Ukraine based on the aerospace surveys of the Earth is presented. The scientific and organizational role of B.E.Paton as the President of the National Academy of Sciences of Ukraine are highlighted.

References

Lyalko V.I., Fedorovskyi O.D. (Eds.) (2001) Kosmos-Ukraini. Atlas tematychno deshyfrovanykh znimkiv terytorii Ukrainy z ukrainsko-rosiiskoho kosmichnoho aparata "Okean-O" ta inshykh kosmichnykh aparativ. – Kyiv. Natsionalne kosmichne ahenstvo Ukrainy, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. 106 p.

Izmenenia zemnykh system v Vostochnoi Evrope. (2010) Ed. V.I. Lyalko. Kyev. 582 p. (in Russian).

Section
Information